LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

Privacy Policy

Platformy www.LepszaPraca.pl

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest:
Grupa Lepsza Praca sp. z o.o., ul. Gliniana 51/7, 50-525 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000600230, NIP: 899-278-28-07, Regon: 36366324500000 oraz „Podmioty powiązane” tj. jej udziałowcy oraz jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, zwane łącznie „Administratorem danych” (dalej: „Lepsza Praca”, „my”, „nas”, „nasz”).

Z najwyższą starannością chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z Platformy www.lepszapraca.pl („Platforma”). Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Platformy i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online. Pamiętaj, że z chwilą przesłania przez Ciebie do potencjalnego Pracodawcy aplikacji zawierającej Twoje dane osobowe, również Pracodawca zostaje administratorem tych danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłeś mu zgody na ich przetwarzanie. Każdy Pracodawca posiada własne i niezależne od nas zasady przetwarzania danych osobowych. Dlatego w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe wyłączamy swoją odpowiedzialność za zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych przez Pracodawców. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich informacji osobowych zebranych online za pośrednictwem Platformy, aby usunąć lub skorygować błędy w takich informacjach lub zaktualizować dane na temat swojego profilu, należy zalogować się na swoje konto („Konto") lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres [click to show]@lepszapraca.pl.

Pamiętaj, że uzyskując dostęp do Platformy i korzystając z naszych usług, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. Zapoznaj się z jej treścią i nie korzystaj z Platformy, jeżeli nie akceptujesz Polityki Prywatności. W sprawach nieregulowanych w Polityce Prywatności zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, a wszelkie terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.

§1 Postanowienia ogólne
 1. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.);
  2. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 100, poz.1024);
  w których to aktach znajdziesz szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.
§ 2. Zbieranie i korzystanie z danych osobowych
 1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
 2. Podawanie przez Ciebie wymaganych przez LepszaPraca danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak ich nie podasz, może to w wielu przypadkach uniemożliwić nam świadczenie usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Platformę wiąże się z koniecznością udostępnienia niektórych informacji lub danych osobowych. Niepodanie wymaganych przez nas danych może wiązać się z brakiem dostępu do niektórych usług.
 4. Rejestrując się na Platformie, składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z klauzulą udostępnioną na Platformie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych procedura rejestracji na Platformie nie zostaje ukończona, a podane dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
§ 3. Dane osobowe zbierane przez LepszaPraca
 1. LepszaPraca może zbierać różne dane, w szczególności:
  1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer rachunku bankowego);
  2. informacje dotyczące CV oraz listu motywacyjnego (np. data urodzenia, stan cywilny, przebieg zatrudnienia ze wskazaniem firmy, okresów zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska pracy, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, zawód, aktywności (stowarzyszenia), kompetencje (umiejętności), znajomość języków obcych, zainteresowania (hobby) oraz inne dane, które zdecydowałeś się udostępnić na swoim koncie);
  3. dane identyfikacji elektronicznej (np. adresy IP, pliki cookie);
  4. informacje o wykorzystaniu oprogramowania LepszaPraca, naszych usług i witryn internetowych, w tym informacje o komputerze i połączeniu, możliwościach urządzenia i przepustowości łącza, statystyki odsłon stron oraz ruchu przychodzącego i wychodzącego w naszych witrynach;
  5. dane zawarte w korespondencji między Tobą a LepszaPraca.
 2. LepszaPraca może pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem lepszapraca.pl
§ 4. Korzystanie z danych osobowych
 1. Zebrane dane osobowe umożliwiają nam informowanie o najnowszych ofertach lub usługach. Jeśli nie chcesz od nas otrzymywać informacji pocztą e-mail, możesz z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając preferencje swojego konta.
 2. Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach (jednocześnie może mieć zastosowanie kilka celów):
  1. Udostępnianie usług. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu dostarczania usług świadczonych przez LepszaPraca, przetwarzania żądań albo innego działania koniecznego do umożliwiania zamieszczania ofert zatrudnienia przez Pracodawców, aplikowania na wybrane oferty pracy oraz informowania osób trzecich o zamieszczonych ofertach zatrudnienia zgodnych z profilem kompetencji i oczekiwań osoby, której oferta jest polecana. Ma to na celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa usług dostępnych na Platformie, zidentyfikowania Użytkowników oraz zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom, a także prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.
  2. Przetwarzanie danych na potrzeby Urzędu Skarbowego. O ile przysługuje Ci premia finansowa za polecenie kandydata, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do wypełniania formularzy podatkowych oraz przekazywane do Urzędu Skarbowego.
  3. Konta. Korzystanie z Platformy przewiduje założenia Konta. Jeśli zakładasz Konto, wyrażasz tym samym zgodę na zarządzanie przez nas zawartością Konta i swoimi preferencjami.
  4. Opracowywanie usług oraz zarządzanie nimi. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów opracowywania usług świadczonych przez LepszaPraca oraz zarządzania nimi, obsługi Użytkowników, sprzedaży i marketingu. Dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem z danej usługi mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zgromadzonymi przez inne usługi świadczone przez LepszaPraca, chyba że dane te zostały zebrane w innym celu.
  5. Komunikacja. Dane osobowe udostępnione na Platformie możemy wykorzystywać do komunikacji, na przykład w celu poinformowania Was o zmianie naszych usług, wysyłania komunikatów alarmowych oraz innych podobnych powiadomień związanych z naszymi produktami lub usługami, a także do kontaktu w sprawach dotyczących obsługi konsumentów.
  6. Marketing, reklamy i rekomendacje. LepszaPraca może kontaktować się z Tobą w celu informowania o nowych usługach, a także w celu prowadzenia badań rynku, jeżeli wyrazisz na to zgodę bądź jest to dozwolone z innych powodów. LepszaPraca może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do personalizacji oferty i zapewniania lepiej dobranych usług, np. w celu przedstawiania rekomendacji oraz wyświetlania specjalnie dostosowanych materiałów i reklam w ramach usług oferowanych na Platformie.
 3. Możemy również używać danych osobowych do własnych celów, takich jak: przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu udoskonalanie świadczonych usług oraz poprawę komunikacji z Użytkownikami Platformy.
 4. Posiadasz możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.
 5. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy LepszaPraca zamierza przetwarzać Wasze dane w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 6. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych możesz dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres LepszaPraca.
§ 5. Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowych
 1. LepszaPraca zbiera również dane w sposób uniemożliwiający bezpośrednie powiązanie ich z konkretną osobą. LepszaPraca może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby korzystania z nich:
  1. Możemy zbierać dane, takie jak: frazy wpisane w wyszukiwarce ofert pracy, Twoje numery kierunkowe, lokalizacje, a także dane dotyczące strefy czasowej, w której korzystasz z usług dostępnych na Platformymie. Dane te pozwalają nam lepiej rozumieć zachowanie Użytkownika i doskonalić swoje usługi i reklamy.
  2. LepszaPraca może zbierać dane dotyczące działań podejmowanych przez Ciebie na Platformie, a także dane dotyczące korzystania ze świadczonych na Platformie usług. Po agregacji dane te ułatwiają nam kierowanie do Użytkowników bardziej przydatnego przekazu i pokazują, które części witryny oraz które usługi Platformy cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.
  3. LepszaPraca może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług Platformy, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy trafności wyników zwracanych w świadczonych usługach. Z wyjątkiem nielicznych przypadków, mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet, tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP użytkownika.
 2. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.
§ 6. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim
 1. LepszaPraca może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w zakresie dostarczania i sprzedawania usług Platformy.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji §5. „ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI”, LepszaPraca może udostępniać publicznie oraz partnerom.
§ 7. Pliki cookies i inne technologie
 1. W witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach LepszaPraca mogą być stosowane pliki cookies i inne technologie, takie jak znaczniki pikseli, sygnalizatory www, typ i język przeglądarki, dane dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu Użytkowników. Dane zbierane przy pomocy plików cookies i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania z Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Ponadto Platforma automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika pozwalających nam na obserwację i analizę trendów, administrację Platformą, poznawanie zachowań Użytkowników, ulepszanie usług świadczonych na Platformie oraz zbieranie danych demograficznych o całej populacji Platformy. LepszaPraca może korzystać z tych informacji w celach marketingowo-reklamowych.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 6. W każdej chwili możesz ograniczyć zakres zbieranych przez LepszaPraca plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże LepszaPraca zastrzega, że pewne obszary Platformy są dostępne wyłącznie w powiązaniu z plikami cookie lub podobnymi rozwiązaniami, przez co, ograniczając albo dezaktywując pliki cookies, możesz ograniczyć albo uniemożliwić sobie dostęp do niektórych treści i funkcjonalności Platformy.
 7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 8. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry
§ 8. Witryny i usługi podmiotów trzecich
Platforma, aplikacje i usługi LepszaPraca mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Usługi oferowane przez LepszaPraca mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich. Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. LepszaPraca zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.
§ 9. Integralność i okres przechowywania danych osobowych
LepszaPraca ułatwia Wam zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Waszych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.
§ 10. Prywatność małoletnich
LepszaPraca nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.
§ 11. Powiadomienia o aktualizacjach
Niniejsza Polityka Prywatności może być czasami aktualizowana. LepszaPraca powiadomi Was o istotnych zmianach sposobu traktowania przez LepszaPraca informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Platformie i wysyłając Wam wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy nie będziesz usatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności, możesz w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez LepszaPraca. Możesz usunąć swoje konto lub zrezygnować z korzystania z naszych usług.
§ 12. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji możesz w każdej chwili skontaktować się nami pod adresem mailowym [click to show]@lepszapraca.pl lub:
listownie na adres: Grupa Lepsza Praca sp. z o.o., ul. Gliniana 51/7, 50-525 Wrocław